§1 Warunki ogólne

 1. Niniejszy Regulamin  określa w szczególności: rodzaje i zakres usług świadczonych przez Sprzedawcę, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym: wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem, którym posługuje się Sprzedawca,  warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną; tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym (ostatniasobotalata.pl/regulamin/), w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 3. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią Umowy zawieranej z Kupującym. Warunkiem zawarcia Umowy jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności przez Kupującego w toku składania Zamówienia, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu. Brak akceptacji Regulaminu oraz potwierdzenia akceptacji Polityki Prywatności uniemożliwia dokonanie zakupu i złożenie Zamówienia w Sklepie.
 4. Sprzedawca – Paweł Dymek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „C10 Paweł Dymek” z siedzibą w Warszawie, ul. Pileckiego 107/53, 02-781 Warszawa, NIP: 951-202-04-24, REGON: 141208263, zarejestrowany i widoczny w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 5. Dane kontaktowe Sprzedawcy, umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą:
  • adres pocztowy: C10 Paweł Dymek, ul. Pileckiego 107/53, 02-781 Warszawa;
  • adres poczty elektronicznej: sobota@ostatniasobotalata.pl
 6. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym Regulaminem.
 7. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 8. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedawcę wyrażone są̨ w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają̨ podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw, znajdującym się pod adresem ostatniasobotalata.pl/dostawa-i-zwroty.
 9. Faktura dostarczane będzie w formie elektronicznej, na co Kupujący wyraża zgodę.
 10. Sprzedawca informuje o istnieniu i treści znanych mu gwarancji, udzielonych przez osoby trzecie dla produktów oraz o sposobie ich realizacji, znajdujących się w Sklepie.
 11. Sprzedawca nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
 12. Wszelkie postanowienia Regulaminu dotyczące Konsumenta w zakresie:
  • niedozwolonych postanowień umownych,
  • prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa,
  • rękojmi za wady,
  • usług świadczonych drogą elektroniczną

§2 Zawarcie umowy i realizacja

 1. Zamówienia w Sklepie można dokonywać poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza na stronach Sklepu.
 2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące kroki, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
  • wybór produktu z dostępnych w Sklepie;
  • dodanie do koszyka produktu poprzez użycie przycisku „Dodaj do koszyka” pokazanego wraz z ceną i opisem produktu;
  • kontynuowanie zakupów lub w celu finalizacji Zamówienia przejście do koszyka i użycie przycisku „Przejdź do płatności”;
  • podanie przez Kupującego w formularzu następujących danych:
   • w przypadku nowego Kupującego, który nie posiada Konta w Sklepie: imię, nazwisko, nazwa firmy (opcjonalnie), email, kod pocztowy, miejscowość, ulica i nr domu, numer telefonu, NIP (opcjonalnie);
   • w przypadku Kupującego, który posiada Konto w Sklepie istnieje możliwość zalogowania się do Konta poprzez wpisanie loginu i hasła do Konta w polach dla Użytkownika, a następnie istnieje możliwość posłużenia się danymi poprzednio użytymi w celu złożenia Zamówienia;
  • wybór rodzaju dostawy (rodzaju usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu);
  • wybór rodzaju płatności;
  • akceptacja Regulaminu i Polityki Prywatności. Akceptacja jest niezbędna do dokonania i sfinalizowania Zamówienia;
  • ewentualnie wpisanie uwag do zamówienia;
  • złożenie w Sklepie Zamówienia poprzez przyciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”, co pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 3. W trakcie składania Zamówienia, do momentu kliknięcia w przycisk  „Kupuję i płacę” Kupujący ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie  danych osobowych, produktów, wybór rodzaju dostawy, wybór rodzaju płatności, a także danych do dowodu zakupu.
 4. Złożenie przez Kupującego Zamówienia poprzez przyciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę” stanowi oświadczenie woli Kupującego zawarcia ze Sprzedawcą umowy.
 5. Czas realizacji Zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności, a w przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą – od uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. Wysłanie przedmiotu Umowy następuje nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od pozytywnej autoryzacji płatności (chyba że na karcie produktu wyraźnie zaznaczono inny termin wysyłki).
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nierealizowania Zamówienia w przypadku:
  • Podania przez Kupującego nieprawdziwych danych koniecznych do realizacji Zamówienia,
  • Braku płatności za Zamówienie w terminie 14 dni od zawarcia Umowy.
 7. Zakupione produkty są wysyłane wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w Zamówieniu miejsca wydania rzeczy.
 8. Podczas składania zamówienia tworzone jest konto użytkownika. Login i hasło do konta zostają przesłane na podany w zamówieniu adres e-mail.
 9. Z poziomu konta użytkownika – pod adresem: ostatniasobotalata/moje-konto/ – można zarządzać swoimi danymi, przeglądać zamówienia oraz faktury.
 10. W celu usunięcia konta użytkownika, Kupujący wysyła maila na adres sobota@ostatniasobotalata.pl W mailu podaje nazwę konta (login), które chce usunąć. Po odebraniu przez Sprzedawcę maila,  konto użytkownika, wraz z wszystkimi danymi, jest niezwłocznie usuwane.

§3 Płatność

 1. W Sklepie istnieje możliwość płatności w następujący sposób:
  • przelew on-line (Przelewy24)
  • płatność przelewem tradycyjnym na podstawie faktury z 14-dniowym terminem płatności
 2. Cena podana przy każdym Produkcie jest ceną obowiązującą w trakcie składania Zamówienia i jest wiążąca dla Kupującego i Sprzedawcy. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą sumą ceny zakupu produktów powiększoną o koszty dostawy.  Niewniesienie wpłaty w terminie, w jakim Sprzedawca/Operator oczekuje na wpłatę oznacza rezygnację z zakupu i anulowanie Zamówienia.  
 3. Kupujący może ponieść dodatkowe koszty zakupu wynikające np. z tytułu prowizji bankowych, opłat na rzecz Operatorów lub innych ewentualnych opłat wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu płatności.

§4 Reklamacja

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 3. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczać rzeczy wolne od wad.
 4. Reklamację w sprawie produktów można złożyć za pomocą:
  •  maila na adres: sobota@ostatniasobotalata.pl
  •  w formie pisemnej na adres: C10 Paweł Dymek, ul. Pileckiego 107/53, 02-781 Warszawa
 5. Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane umożliwiające identyfikację Kupującego (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail), opis zgłaszanej wady oraz wskazanie proponowanego sposobu rozstrzygnięcia reklamacji.
 6. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie – do miejsca, w którym rzecz została wydana Kupującemu.
 7. Sprzedawca zobowiązany jest rozpatrzyć i ustosunkować się do reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia przez Konsumenta. W przypadku niedotrzymania tego terminu uznaje się, że reklamacja jest zasadna.
 8. Sprzedawca będzie przetwarzał dane osobowe Kupującego w celu rozpatrzenia reklamacji zgodnie z Polityką Prywatności.
 9. Osoba fizyczna która zawarła umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – jeśli korzysta z uprawnień związanych z Rękojmią powinna wraz z reklamacją przedstawić dane potwierdzające jej status zgodny z art. 38a ustawy o prawach konsumenta oraz złożyć oświadczenie, że zakupione produkty i zawarta Umowa są bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, na dowód czego przedłoży odpis z CEIDG.

§5 Prawo do odstąpienia od umowy

 1. W terminie 14 dni od zawarcia Umowy, Konsument może odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 8 i ust. 10.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  • dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
   • obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
   • polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
  • dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć np. wysyłając wiadomość mailową na adres sobota@ostatniasobotalata.pl o następującej treści:
  • Ja [imię i nazwisko] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy materiałów zakupionych w sklepie]. Nr mojego zamówienia to: [nr zamówienia]. Data złożenia zamówienia: [data zamówienia]. Adres mailowy podany przy składaniu zamówienia: [adres mailowy]
 4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
 8. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 9. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 10. Osoba fizyczna która zawarła umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, która korzysta z uprawnień związanych z prawem do odstąpienia od umowy powinna wraz z oświadczeniem o odstąpieniu przedstawić dane potwierdzające jej status zgodny z art. 38a ustawy o prawach konsumenta oraz złożyć oświadczenie, że zakupione produkty i zawarta Umowa są bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale że nie posiadają one dla niej ta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, na dowód czego przedłoży odpis z CEIDG.

§6 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych opisane zostały w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem ostatniasobotalata.pl/polityka-prywatnosci-cookies/

§7 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur

 1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może:
  • zwrócić się do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przed polubownym sądem konsumenckim,
  • zwrócić się do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
  • skorzystać z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw Konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 2. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl , w zakładce „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich” oraz pod następującym adresem: http://polubowne.uokik.gov.pl/ .
 3. Użytkownik będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

§8 Postanowienia Końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mieć będą mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu. Zmiany nie mogą naruszać praw Kupującego wynikających z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany. Zmiany Regulaminu będą komunikowane Kupującym na stronie internetowej psychologiadziecka.org/regulamin-sklepu/ Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania w Sklepie.
 4. Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający zgodność niniejszego Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.